سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد رضا اصغری پور – استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی

چکیده:

کاربرد کمپوست تولید شده از زبالههای شهر ی میتواند ابزار سودمندی برای زهایی از حخم بسیار زیاد زباله های تولید شده در شهر های بزرگ باشد.کمپوست تولید شده از زباله به عنوا یکمنبع جایگزین کودهای شیمیایی برای افزایش حاصلخیزیخاک و تولید محصول شناخته شده است. در این مطالعه جوانه سازی سه گیاه شاهیاسفرزه و زیره سبز در شرایط آزمایشگاهیو در مخلوط ماسه و کمپوست ارزیابی شد.عصاره ی ّکی کمپوست جوانه سازس و رشد ریشه گیاهانرا کاهش داد.شاخص جوانه زنی (GI) در حضور عصاره ی کمپوستدر مقایسه با شاهد پایین بود.سمیت پنهان کمپوستبرای گونه های مختلف زیاد نبود.اما زمانیکه شاهی و اسفرزه و زیره سبز در مخلوط های ماسه -کمپوست_۷۵/۲۵و۵۰/۵۰)کاشته شدند جوانه سازی شاهی به طور کامل متوقف شده و رشدسیستم ریشه ای اسفرزه و زیرهشدیدا کاهش یافت.آزمون های متداول زیست سنجی جوانه زنی که به منظور اجتناب از اثرات منفی کمپوست بر روی محصولات انجام میشود باید همراه با برنامه های آموزشی برای زراعین شود تادموجب گسترش استفاده از کمپوست تولید شده از زباله ی شهری میشود.