سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
نیلوفر رجائی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت
رسول انسی نژاد – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:
کمپوست زباله شهری بیشتر از پسماند زباله های خانگی تهیه شده و روشی برای بازگرداندن مواد آلی به چرخه محیط زیست با صرف هزینه بسیار کم می باشد. به منظور بررسی اثر کمپوست زباله شهری بر تغذیه و در نتیجه بر روی صفات مورفولوژیک گل لاله رقم Bright parrot٬ پژوهشی در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی با ۳ تکرار انجام شد. پیازهای گل لاله در گلدان های حاوی خاک پیت همراه کمپوست زباله شهری در ۴ سطح۲۰٬۱۰٬۰ و۳۰ درصد کاشته شد. در این آزمایش صفاتی مانند مدت زمان جوانه زنی پیاز٬ ماندگاری گل٬ قطر گل٬ قطر پیاز٬ تعدادپیاز٬ و طول ساقه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که در کمپوست زباله شهری به میزان۱۰٪ در مخلوط با پیت بیشترین تعداد پیاز٬ قطر گل و طول ساقه اندازه گیری شده است. در حالی که تاثیر سطوح مختلف کمپوست زباله شهری در بستر خاک پیت بر روی مدت زمان جوانه زنی پیاز ٬ قطر پیاز و ماندگاری گل در سطح احتمال ۱٪ معنی دار نشد. کمپوست۱۰ درصد برای کشت گل لاله توصیه می شود. و سطوح بالاتر کمپوست سبب شوری خاک و کاهش رشد رویشی و زایشی گیاه می گردد.