سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نصرالله کلانتری – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
حمید رحمانی – کارشناسی ارشد منابع طبیعی خوزستان

چکیده:

هرچند که در مواردی طرح های تغذیه مصنوعی مورد ارزیابی قرار گرفته اند ولی در مجموع ارزیابی کمی و کیفی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس به منظور بررسی تاثرتغذیه مصنوعی روی سفره آبدار دشت آبدان یک مطالعه تجربی انجام گرفت. برای نیل به این هدف سطح آب زیر زمینی و غلظت عناصر عمده در قبل و بعد از آبگیری حخوضچه هاینفوذ اندازه گیری شد. اندازع گیری سطح ایستابی بعد از آبگیری افزایش غیر یکنواحت سطح آبرا در منطقه نشان میدهدو تفاوت ارتفاع مطلق سطح ایستابی در این دوره (قبل و بعد از آبگیری حوضچه های تغذیه) نزدیک به دو متر می باشد. نتایج اندازه گیری غلظت عناصر عمده از شانزده ایستگاه نمونه برداری آب زیر زمینی در رابطه با ارزیابی تغییر کیفیت آب در نتیجه تغذیهمصنوعی طی سه مرحله مهر ماه ۱۳۷۶، اردیبهشت ماه ۱۳۷۷، و آبان ماه ۱۳۷۷ نشان می دهد که در مجموع غلظت عناصر در مرحله دوم نسبت به مرحله اول و در مرحله سوم نسبت به دو مرحله قبل افزایش یافته است. بنابراین تغذیه مصنوعی بر خلاف انتظار به طور غیر مستقیم موجب افزایش غلظت عناصر آب زیر زمینی درمنطقه مورد مطلعه گردیده است. در این مقاله تغییرات سطح آب و تنزل کیفیت درنتیجه تغذیهمصنوعی مورد بحث قرار می گیرد.