سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نیازعلی ابراهیمی ا – مرکز تحقیقات کشاورزی قزوین

چکیده:

به منظور بررسی اثر کم آبیاری بر میزان عملکرد و مقدار پروتئین کاه و کلش و تعیین میزان آب مصرفی گیاه در مراحل مختلف رشد طرحی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصافدی با میزان آب آبیاری به ترتیب E برابر با ۱۰۰ درصد Etc گندم و E1 برابر ۸۵ درصد Etc گندم و E2 برابر با ۷۰ درصد ETC گندم و E3: برابر با ۵۵ درصد Etc گندم و E4 برابر با صفر درصد Etc گندم در ۶ مرحله رشد با اعمال تیمارهای کم آبیاری که عبارتند از T1: کم آبیاری در مرحله جوانه زنی و T2: کم آبیاری در مرحله چنجه زنی و ،۳: ;کم آبیاری در مرحله ساقه رفتن و T4: کم آبیاری در مرحله گلدهی و T5: کم آبیاری در مرحله شیری و T6: کم آبیاری در مرحله خمیری بوده که مجموعه ۳۰ تیمار در سه تکرار به مدت ۲ سال زراعی ۷۵ لغایت ۷۷ اجرا گردیده است