سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

داود اکبری نودهی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
فریدون کاوه – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات .

چکیده:

ذرت از قدیمیترین محصولات کشاورزی است که بشر به اهمیت آن پی بر ده اسـت، بـدلیل اینکـه یکـی از منـابع مهـم تامین انرژی است و در سطوح وسیعی در دنیا کشت می گردد . با توجه به اهمیت اقتصادی این محصول هر عـاملی کـه بتواند در ازدیاد عملکرد محصول و مصرف بهینه آب موثر باشد باید تقویت گردد . بنابراین باید با توجـه بـه پارامترهـای محیطی و شر ایط گیاه مورد نظر برنامه ریزی مناسب آبیاری صورت گیرداین تحقیق نیز به منظور مدیریت بهینه مصرف آب و تعیین زمان مناسب آبیاری ذرت در استان مازندران انجام گردیده است