سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیر نورجو – اعضای هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
مهران دوستی رضایی – اعضای هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

به منظور بررسی اثرات کم آبیاری بر عمل کرد و راندمان مصرف آب در زراعت دو رقم آفتابگردان ، آزمایشی برپایه طرح آماری بلوک های کامل تصادفی و بصورت اسپلیت پلات در سه تکرار طی سال های ۱۳۷۹-۱۳۷۸ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی خوی به اجراء درآمد . آبیاری به عنوان کرت اصلی (در شش سطح ) شامل: A1- آبیاری ۱۰۰ درصد نیا ز آبی کامل گیاه در تمام مراحل رشد , A2- آبیاری ۸۰ درصد نیا ز آبی کامل گیاه در تمام مراحل رشد , A3- آبیاری ۶۰ درصد نیاز آبی کامل گیاه در تمام مراحل رشد, A4- آبیاری کامل سه مرحله رشد و آبیاری ٨٠ درصد نیاز آبی گیاه در مرحله گلدهی , A5- آبیاری کامل گیاه در مرحله گلدهی و آبیاری ٦٠ درصد نیاز آبی گیاه در سایر مراحل رشد , A6- آبیاری کامل گیاه در مرحله گلدهی و آبیاری ۸۰ درصد آبی گیاه در سایر مراحل رشد و رقم به عنوان فا کتور فرعی (دردوسطح) شامل: آذرگل و آرماویرسکی منظور گردید ند . براساسنتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین تیمارها مشاهده گردید که فاکتور اصلی آزمایش (سطوح مختلف آبیاری ) در سطح احتمال ١% کاملا معنی دار بوده و مرحله گلدهی یکی از حساس ترین مراحل رشد گیاه آفتابگردان می باشد و در این مرحله گیاه نباید در تنش آبی قرار گیرد و همچنین جهت صرفه جویی در مصرف آب می توان بجز مرحله حساس گلدهی در بقیه مراحل رشدی گیاه حدود ٢٠ % از میزان نیاز آبی گیاه در هر مرحله صرفه جویی نمود و در مواقع کمبود شدیدتر آب رعایت حد اکثر ٢٠ % صرفه جویی از میزان آب مورد نیاز، در کلیه مراحلرشدی گیاه مقرون به صرفه خواهد بود.