سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهشید ابوعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
مصطفی کریمیان اقبال – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
سیروس جعفری – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

کشت طولانی مدت می تواند بر خصوصیات خاک اثر گذاشته و منجر به دگرگونی هایی در خاک شود و کیفیت آن را تغییر دهد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثر ۳ سال کشت نیشکر (Saccharum Officinarum) بر ویژگی های شیمیایی خاک های تحت کشت نی شکر در استان خوزستان می باشد. در این مطالعه ۱۶ پروفیل (سه پروفیل در هر مزرعه و یک پروفیل در اراضی بکر جاور آن) در مزارع نیشکر با سابقه کشت ۵، ۱۵، ۲۰ و ۳۰ سال حفر گردید. در نمونه هایی که از افق های هر پروفیل تهیه شد، کربن آلی، ازت کل، آهک، EC و pH اندازه گیری شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که کشت کوتاه مدت، کربن آلی و ازت کل را در افق سطحی افزایش داده است در حالیکه این افزایش در کشت طولانی مدت در همه افق ها دیده می شود. همچنین در کشت طولانی مدت، آهک از افق های سطحی شسته شده و در افق های زیر سطحی تجمع یافته است. EC در همه افق ها، به ویژه در افق سطحی pH نیز در عمق ۱۰۰- ۷۰ سانتی متری کاهش یافته است. به طور کلی ویژگی های شیمیایی خاک در نتیجه کشت و کار در مقایسه با اراضی بکر بهبود یافته است.