سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
هوشنگ یادگاری – دانشجوی ارشد دانشگاه زابل،
عیسی خمری – عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
محمد سالاری – عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
براتعلی فاخری – عضو هیئت علمی دانشگاه زابل

چکیده:
به منظور بررسی تاثیر کودهای مختلف زیستی، دامی، شیمیایی و تلفیق آن ها بر ویژگی های کمی ژنوتیب اصلاحی مجارستان و توده مشهدی ماریتیغال، در سال ۱۳۹۳-۱۳۹۲ آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل انجام شد. عامل اصلی شامل ژنوتیب اصلاحی مجارستان (A1) و توده مشهدی (A2) است و عامل فرعی شامل F1- تیمار شاهد (عدم استفاده از کود)، و هفت تیمار کودی از F2 تا F8 بودند. نتایج بدست آمده نشان می دهد، در بذر ژنوتیب اصلاحی مجارستان (A1)، قطر کاپیتول و غلظت کلروفیل نسبت به بذر توده مشهد (A2)، معنی دار بوده است. علاوه بر این، کود F4 باعث افزایش ارتفاع بوته، عملکرد بذر و غلطت کلروفیل شده که با کود F8 در عملکرد بذر اختلاف معنی داری نداشته است. و F8 بیشتر از کودهای دیگر باعث افزایش قطر کاپیتول شده است. قطر ساقه در کود F6 بیشتر از کودهای دیگر بوده است. همچنین، اثر متقابل بذر و کودA1*F8 باعث افزایش بیشتر قطر کاپیتول، A1*F4 و A2*F8 باعث افزایش ارتفاع بوته شده که بین A1*F8 و A2*F4 اختلاف معنی داری نداشته و A1*F8 باعث بیشترین عملکرد بذر در هکتار اما در غلظت کلروفیل A1*F4 بیشترین میزان داشته است. تیمار بذر و کود در A1*F6 باعث افزایش قطر ساقه شده است.