سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فیض ا… عزیز زاد فیروزی – کارشناس دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمدعلی بهمنیار – عضو هیات علمی گروه علوم خاک دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
علی اصغر مومنی – کارشناس دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
ام البنین قاسم پور – کارشناس دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

کمبود روی و پتاسیم یکی از مسائل جهانی برای رشد گیاه بویژه در خاکهای آهکی استناکافی بودن عنصر روی مشکل بیش از ۲ میلیارد انسانی است که از کمبود عناصر مغذی بویژه روی رنج می برندبا افزایش مصرف روی در دانه، تولید بیومس، عملکرد دانه و غلظت روی در دانهافزایش یافت . همچنین برگپاشی و مصرف روی در خاک توام با مصرف به فرم برگپاشی بیش از سایر روش ها موجب افزایش عملکرد گردیدکاربرد روی موجب کاهش غلظت فسفر و اسید فیتیک در دانه گندم می شودبررسی تاثیر مقادیر مختلف روی و پتاسیم بر رشد و عملکرد و مقادیر روی، آهن، پتاسیم، پروتئین، فسفر و اسید فیتیک در دانه در خاکهای آهکی از اهداف مهم تحقیق می باشد