سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، گروه خاک
علی رضا آستارایی – عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
امیر فتوت – عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

این آزمایش در یکی از مزارع چغندرقند قوچان، با خاک لوم رسی وشوریخاک ۳ دسی زیمنس بر متر، در سال ۱۳۸۵ اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل دو سطح پتاسیم ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار بااستفاده از کودهای سولفات پتاسیم (SK) و کلرید پتاسیم (CK) و دوسطح نیتروژن ۸۰ و ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار با کود اوره بوده و آبیاری با آب شور (۵/۵ دسی زیمنس بر متر) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی بصورت طرح فاکتوریل با سه تکرار بر روی گیاه چغندرقند (رقم لاتیتیا) در کرتهایی بهمساحت ۴ متر مربع اجرا گردید. نتایج آزمایش نشان داد که نوع و مقدار کود پتاسیم بر عملکرد ریشه و اندام هوایی چغندرقند، پتاسیم محلول و تبادلی و فسفر خاک تاثیر معنی داری داشت. سطوح کود نیتروژن مصرفی نیز اثر معنی داری بر عملکرد اندام هوایی چغندرقند، پتاسیم محلول و تبادلی، فسفر و نیتروژن خاک داشت. بیشترین عملکرد ریشه در تیمار SK100N120 و کمترین در SK100N120 بترتیب با ۳۷/۵ و ۲۳/۵ درصد افزایش نسبت به شاهد بدستامد. در حالیکه عملکرد اندام هوایی در تیمار SK100N50 حداکثر و در تیمار CK100N120حداقل شدهکه نسبت به شاهد بترتیب ۲۹/۵ و ۱/۸۳ درصد افزایش معنی داری داشتند. بیشترین و کمترین مقدار پتاسیم محلول و تبادلی خاک بترتیب در تیمارها SK100N80 و CK100N120 مشاهدهشد. فسفر خاک تیمارهایحاوی کود کلرید پتاسییم در مقایسه با سولفاتپتاسیم بیشتر بود. همچنیننیتروژنکل و قابل دسترس خاک در تیمارهای آزمایشی با ۱۲۰ کیلوگرم نیتروزن در هکتار بیشتر بود که این تفاوتها در بین تیمارها و همچنین نسبت به شاهداز لحاظ آماری معنی دار بودند.