سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مریم بسطی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی
سیدعلیرضا موحدی نائینی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رضا قربانی نصرآبادی – مربی گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

یکی ا ز مشکلات مهمی که امروزه ساکنین کره زمین با آن مواجه اند مسئله آلودگی محیط زیست است. در این میان سهم بخش کشاورزی قابل توجه می باشد. مهم ترین منابع آلودگی در بخش کشاورزی استفاده از سموم و آفت کش ها و کودهای شیمیایی به ویژه کودهای شیمیایی ازتی می باشد. موضوع قابل تامل آنست که استفاده از این قبیل مواد شیمیایی علاوه بر هز ینه بالا، خسارات عمده ا ی را به مح یط ز یست وارد م یکنند که نت یجه آن مسموم یت انسان ، دام وآبز یان است . مجموعه ا ین مسائل ضرورت تجد ید نظر در روش ها ی افزا یش تولید را بیش از پ یش روشن م یسازد ( ۴). میکروارگانی سم های خاک، مخصوصا باکتر ی ها با توان انجام فرا یندهای مختلف ب یولوژیک در تمام ی مراحل تغییر وتحولات مریوط به چرخه عناصر غذا یی در خاک دخالت دارند و به ا ین ترتیب رشد گیاه را کاملا تحت تاثیر قرار م یدهند ( ۳). دراین میان باکتری ازتوباکتربه عنوان یک کود بیولوژیک سهم مهمی را در افزا یش محصول ا یفاء م یکند، این باکتر ی قادر است با تولید مواد محرک رشد ازجمله اکسین باعث بهبود و افزا یش رشد گیاه شود . گزارشات محققین نشان داده است که علی رغم توان تثبیت ازت باکتر ی ها ی ازتوباکتر، افزایش محصول در گیاهان تلقیح شده ممکن است ناشی از توانا یی تولید هورمون در ا ین باکتر یها باشد ( ۵). همینطور در ا ین میان استفاده از مواد آلی به علت تاثیرات مفیدی که بر خصوص یاتفیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی وحاصلخیزی خاک دارند، یکی از ارکان مهم بارور ی خاک به حساب میآید. این درحالی است که بیش از ۶۰ درصد خاکه ای ا یران کمتز از یک درصد ماده آلی دارند ( ۲). یک راه حل برا ی افزا یش مقدار مواد آلی خاک های زراعی کشور، استفاده از کودهای آلی، از قبیل کود حیوانی، کود سبز و ورمی کمپوست میباشد( ۱). گلچین وملکوتی( ۱۳۷۸ ) اظهار داشتند که تاثیر سودمند ماده آلی بر رشد گیاه نه تنها ا ز طر یق بهبود خواص فیزیکی، شیمیایی . وبیولوژیکی خاک است، بلکه به خاطر اثرات تغذیه ای ماده آلی نیز میباشد( ۱)