سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک شناسی
غلام حسین حق نیا – عضو هیئت علمی گروه خاک شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور بررسی اثر کود بیولوژیک نیتروکسین بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم سبلان آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۵ -۸۶ در یکی از مزارع گندم شهرستان قوچان با دو تیمار شامل -۱ مصرف نیتروکسین ( یک لیتر به صورت بذر مال ۴+ لیتر بصورت سرک ) ، و -۲ شاهد ( عدم مصرف نیتروکسین )ً، در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد . کشت به صورت ردیفی انجام شد . پس از رسیدگی فیزیولوژیکی پارامترهای موردنظر در هر تیمار اندازه گیری شد . میانگین ها به روش آزمون دانکن در سطح اطمینان ۵ درصد با یکدیگر مقایسه شدند . نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که مصرف کود بیولوژیک نیتروکسین بر همه پارامترهای اندازه گیری شده بجز وزن هزار دانه و نسبت دانه به کاه، تأثیر آماری معنی داری داشت . عملکرد دانه وکاه، ارتفاع بوته، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله و تعداد سنبله در مترمربع در تیمار نیتروکسین نسبت به شاهد، افزایش یافت . این در حالی است که بر وزن هزار دانه و نسبت دانه به کاه تأثیری نداشت . این نتایج نشان دهنده آن است که خاک های این منطقه به علت کشت و کار مداوم، فقر و غیرقابل دسترس بودن عناصر غذایی، به کود بیولوژیک نیترکسین پاسخ مثبت داده و تأثیر آن در رشد و عملکرد گیاه مشاهده می شود .