سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهشید هناره – تاثیر کود مرغی و ازت بر عملکرد و کیفیت گوجه فرنگی
عفت الزمان منتظری –
فرخ غنی شایسته –

چکیده:

آزمایشی جهت بررسی اثر مصرف کود مرغی و ازت بر عملکرد کمی و کیفی گوجه فرنگی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کهریز ارومیه به صورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی مورد انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل کود مرغی در سه سطح M0 (بدون مصرف کود مرغی)، M10 (مصرف ۱۰ تن در هکتار کود مرغی) و M20 (مصرف ۲۰ تن در هکتار کود مرغی) و ازت در چهار سطحN0(بدون مصرف ازت)، N1 (مصرف ازت بر اساس نتایج آزمون خاک)، N2 (مصرف ازت به میزان ۳۰ درصد بیشتر از ازت توصیه شده در تیمار N1) و N3(مصرف ازت به میزان ۳۰ درصد کمتر از ازت توصیه شده در تیمار N1) بود. نتایج نشان داد که کود مرغی بر روی عملکرد در سطح احتمال ۵% معنی دار بود. مصرف کود مرغی موجب افزایش در میزان مواد جامد محلول گوجه فرنگی گردید که بیشترین میزان مواد جامد محلول مربوط به تیمارM10بود. اثر متقابل دو فاکتور بر رنگ و مزه میوه گوجه فرنگی معنی دار شد، بطوریکه بهترین کیفیت رنگ میوه مربوط به تیمار M10N2بود.