سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهلول عباس زاده – کارشناس¬ارشد موسسه تحقیقات جنگل¬ها و مراتع کشور
ابراهیم شریفی عاشور آبادی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل¬ها و مراتع کشور
محمدرضا اردکانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
حسین علی آبادی فراهانی – دانشجوی کارشناسی¬ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر مقادیر مختلف کود جامد نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی گیاه بادرنجبویه، آزمایشی در سال ۱۳۸۳ تحت شرایط گلخانه در مؤسسه تحقیقات جنگل¬ها و مراتع اجرا شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار و با استفاده از ۱۵ واحد آزمایشی گلدانی به حجم ۱۶/۱۳۸ سانتی¬متر مکعب برای هر تیمار اجرا گردید. تیمارها شامل ۰، ۶۰، ۹۰، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ کیلوگرم کود نیتروژن خالص در هکتار بودند. تیمارها در سه تقسیط مساوی و در خاک گلدان اعمال شدند. نتایج آزمایش نشان داد که تأثیر سطوح مختلف کود نیترون بر عملکرد ماده خشک، درصد و عملکرد اسانس، ارتفاع گیاه، تعداد پنجه و طول برگ در سطح یک درصد معنی‌دار بود. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که تیمار ۹۰ کیلوگرم کود نیتروژن با میانگین تولید ۸/۱۳۸ گرم ماده خشک در هر بوته (۶۷۸۸ کیلوگرم در هکتار) و ارتفاع ۶۳/۶۱ سانتی¬متر نسبت به سایر تیمارها اختلاف معنی‌دار داشت. استفاده از۶۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار با تولید ۲۵۷۷/۰ بازده اسانس و ۰۵/۱۶ کیلوگرم اسانس در هکتار و با ۶۰/۳۲ عدد پنچه در هر بوته نسبت به شاهد و بقیه تیمارها اختلاف معنی‌دار داشتند. بیش¬ترین طول برگ را نیز تیمارهای ۶۰، ۹۰ و ۱۲۰ کیلوگرم نیتروژن داشت. به لحاظ عرض برگ بین تیمارها اختلاف معنی‌دار مشاهده نشد. نتایج نشان داد که تولید ماده خشک و میزان اسانس در گیاه بادرنجبویه در واکنش به مقادیر مختلف کود نیتروژن، از قانون بازده نزولی تبعیت می‌کند و این گیاه به مقادیر کم نیتروژن واکنش مثبت نشان می‌دهد.