سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سعید حجتی – دانشجوی دکترا رشته خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ضنعتی اصفهان
افسانه عالی نژاد – کارآموز سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان اصفهان
فرشید نوربخش – دانشیار رشته خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ضنعتی اصفهان

چکیده:

سیستمهای مدیریت کشاورزی فقط هنگامی پایدار هستند که کیفیت خاک حفظ شود . در این راستا دستیابی به تغییرات کمی در کیفیت خاک و ارزیابی اراضی پایدار و سیستم های مدیریت خاک دارای اهمیت ویژه ای است . سپدا و همکاران ۲۰۰۲ ) گروهی از خصوصیا ت بیولوژیکی و بیوشیمیایی را که دارای بیشترین تناسب برای اندازه گیری کیفیت خاک بوده و ) در ارتباط نزدیک با چرخه های عناصر باشند از جمله تنفس، بیومس میکروبی، پتانسیل معدنی شدن نیتروژن و فعالیت های آنزیمی معرفی کردند. از این میان فعالی تهای آنزیمی از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و این اهمیت باعث شده است که از آنها به عنوان شاخص های تعیین سلامت و کیفیت خاک استفاده شود ( ۷). باندیک و دیک ( ۱۹۹۹ ) جهت یافتن شاخص های حساس سنجش کیفیت خاک (که نشانگر تاثیر مدیریت اراضی بر وضعیت خاک باش ند) فعالیت آنزیم های مختلف را در مدیر یت های مختلف زراعی و در دو مکان مختلف اندازه گیری کردند . نتایج نشان داد که در هر دو مکان مورد تحقیق، فعالیت های آنزیمی در مدیریت های مختلف اختلاف معنی داری نشان می دهند ( ۱). از آنجا که بخش عمده خاکهای منطقه مرکزی کشور ما آهکی است و از کمبود ماده آلی رنج می برد، انجام تحقیقی در رابطه با تاثیر کوددهی آلی بر کیفیت بیولوژیک خاک در این مناطق ضروری به نظر می رسد. هدف از این مطالعه مقایسه تاثیر لجن فاضلاب، کمپوست شهرداری و کود گاوی در چهار سطح صفر،۲۵، ۵۰ و ۱۰۰مگاگرم در هکتار، بر فعالیت آنزیم بتاگلوکوزیداز میباشد.