سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهرام احمدی راد –
علی مراد حسن لی –
محمدعلی ابراهیمی زاده –

چکیده:

در این پژوهش، با توجه به اهمیت استفاده از پساب به عنوان جایگزینی مناسب برای آب های شیرین و اهمیت روش مناسب آبیاری در کنترل مسائل زیست محیطی و انتخاب نوع محصول، تاثیر پساب فاضلاب شهری با روش‌های مختلف آبیاری در تولید چغندر قند بر پاره‌ای خصوصیات شیمیایی خاک در قالب یک طرح آماری مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون مقایسه میانگین ها (دانکن) در سطح ۵ درصد نشان داد که در میزان شوری خاک (EC) در اعماق ۲۰-۰ و ۴۰-۲۰ سانتی‌متری خاک با روش های آبیاری تحت فشار نسبت به روش جویچه‌ای افزایش معنی داری وجود دارد. همچنین افزایش کاملا معنی داری بین شوری خاک آبیاری شده با پساب نسبت به آب معمولی در اعماق ۴۰-۲۰ و ۶۰-۴۰ سانتی‌متری دیده شد. در نسبت جذب سدیم (SAR) و درصد سدیم خاک نیز اختلاف معنی داری بین روش های آبیاری در عمق ۲۰- ۰ سانتی‌متری مشاهده شد و افزایش کاملا معنی داری بین SAR و درصد سدیم خاک در آبیاری با پساب نسبت به آب معمولی در اعماق ۲۰-۰ ، ۴۰-۲۰ و ۶۰-۴۰مشاهده شد. درمورد اسیدیته (pH) نیز اختلاف معنی داری بین روش های آبیاری و دو کیفیت آب آبیاری در اعماق ۲۰-۰ ، ۴۰-۲۰ و ۶۰-۴۰مشاهده گردید.