سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش بین المللی ژئولیت ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یوسف رضایی کلج –
بهزاد قره یاضی –
معصومه عمادپور –
آزاد عمرانی –

چکیده:

هورمون اتیلن باعث رسیدگی زود هنگام و کاهش عمر انبار مانی میوه ها از جمله گیلاس میشود . به منظور کاهش اثر اتیلن و افزایش عمر انبارمانی گیلاس آزمایشی به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در ۴ تکرار با ۲ عامل گرانول های نانو جاذب و دستگاه جاذب و دستگاه جاذب در شرکت زیست پژوهان خاورمیانه اجرا شد . تیمارها شامل استفاده از بسته های کوچک حاوی گرانولهای نانوجاذب در هر جعبه و با استفاده از دستگاه جاذب استفاده از بسته های کوچک گرانولهای نانوجاذب بدون دستگاه جاذب ، استفاده از دستگاه جاذب بدون بسته های کوچک حاوی گرانولهای جاذب بودند .