سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

تیمور آمار – استادیار گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
محدثه حاتمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده:

گردشگری روستایی اگرچه این توان را دارد که به عنوان ابزاری مفید برای رشد اقتصادی موثر واقع شود اما تداوم این فعالیت درطول زمان واحد پیامدهایی است که از جمله آنها تغییر کاربری اراضی بویژه کاربری های مولد است هدف این مقاله بررسی اثرات گردشگری روستایی درروند تغییر کاربری اراضی کشاورزی دردهستان سراوان استان گیلان دردهه اخیر می باشد مساله تحقیق این است که تغییرت بوجود آمده در کاربری اراضی کشاورزی و جنگلی نظیر توسعه خانه های دوم احداث پارک جنگلی و رستوران ها تا چه حدی می تواند متاثر از توسعه گردشگری دراین دهستان باشد؟ این تحقیق با انجام مطالعات کتابخانه ای و میدانی عکس های هوایی و مقایسه ی نقشه ها روند تغییرات کاربری اراضی کشاورزی را در دهستان سراوان استان گیلان مورد بررسی قرار داده است دراین تحقیق به تحلیل آمارهای توصیفی جداول توزیع و آمار استنباطی پرداخته شده است و حاصل داده ها به صورت نقشه های GIS آورده شده است نتیجه مطالعات نشان میدهد که تغییرات بوجود آمده درکاربری اراضی کشاورزی و جنگلی و تبدیل این اراضی به خانههای دوم پارک جنگلی رستوران ها و کافه های سنتی و ایجاد جاده و بزرگراه درارتباط با گردشگری روستایی است و اثراتکالبدی به وجود آمده دراین دهستان دردهه اخیر درنتیجه توسعه گردشگری روستایی دردهستان سراوان می باشد.