سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سارا تقی پور – دانشگاه گیلان، دانشکده فنی
اکبر خداپرست حقی – دانشگاه گیلان، دانشکده فنی
معصومه ولی زاده – دانشگاه گیلان، دانشکده فنی

چکیده:

در این مطالعه، تاثیر اشعه مایکروویو بر خواص کششی و مکانیکی الیاف (نظیر استحکام، مدول اولیه، ازدیاد طول تا حد پارگی) مورد بررسی قرار گرفته و نتایج با حرارت دهی به روش جابجایی مقایسه شده اند. نتایج کسب شده نشان می دهد که حرارت دهی الیاف بر روی استحکام و مدول اولیه بیشتر الیاف آزماش شده تاثیر مثبت می گذارد.تعدادی از الیاف بعد از حرارت دهی در آون مایکروویو خواص مکانیکی بهتری را نسبت به اون معمولی پیدا می کنند و در مورد بعضی دیگر حرارت دهی به روش جابجایی خواص بهتری را ایجاد می کند. مشاهده می شود که خواص کششی بیشتر الیاف آزمایش شده در اثر حرارت دهی خشک با آون مایکروویو نسبت به نمونه های خام بهبود یافته است اما در مقایسهبا گرمادهی به روش جابجایی نمی توان اظهار نظر قطعی نمود به طور کلی الیاف پشم خواص بهتری را بعد از عمل در آون مایکروویو نسبت به آون معمولی نشان می دهند ولی در الیاف ابریشم حرارت دهی در اون معمولی خواص بهتری را ایجاد می کند. مدول اولیه الیاف پلی استر در روش حرارت دهی مایکروویو کاهش چشم گیری را نسبت به روش گرما دهی معمولی نشان می دهد در حالیکه در تناسیتی این الیاف تفاوت چندانی مشاهده نمی شود. در تناسیتی و مدول اولیه الیاف ویسکوز و پنبه تغییرات متفاوتی در هر کدام از رش های حرارت دهی دیده می شود. مدول اولیه الیاف ویسکوز که تحت حرارت آن معمولی قرار گرفته اند، بیشتر از نمونه های عمل شده با مایکروویو می باشد در حالیکه تناسیتی الیاف ویسکوز عمل شده با مایکروویو در مقایسه با نمونه های حرارت داده شده در آون معمولی بیشتر است . در الیاف پنبه نیز مدول مدول اولیه نمونه هایی کهتحت عملیات حرارت دهی در آون مایکروویو قرار گرفته اند نسبت به نمونه هایی که در آون معمولی حرارت داده شده اند بیشتر است ولی تناسیتی این الیاف در آون مایکروویو کمتر از اون معمولی می باشد. الیاف آزمایش شده در این پروژه عبارتند از پشم، پنبه، ابریشم، ویسکوز و پلی استر.