سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امید مرادی – گروه شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
حمید مدرس – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
مهدی نوروزی – گروه پاتوبیولوژی، دانشکده بهداشت و انسیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه ع

چکیده:

بررسی جذب ماکروملکولها یا پروتئینها روی سطوح پلیمری دارای اهمیت است. عوامل متعددی در جذب پروتئین موثر بوده که از آن جمله میتوان به بار سطح, غلظت و اندازه پروتئین اشاره کرد. در این تحقیق جذب آلبومین و لیزوزیم روی سطوح پلیمری بر پایه ٢- هیدروکسی اتیل متااکریلات(HEMA) و اکریلیک اسید (AA) در pH و دمای ثابت با استفاده از روش اسپکتروسکپی جذبیUV درطول موج nm ٢٨٠ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد کهغلظت و ابعاد پروتئین، و همچنین سطح جاذب در جذب موثر هستند. همچنین با افزایش غلظت اولیه پروتئین مقدار جذب تغییر می کند که این تغییرات به سطوح پلیمری وpH محلول پروتئین بستگی دارد.