سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
طاهره باقرنژاد – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته بیابانزدایی دانشگاه تهران
سادات فیض نیا – استاد دانشکده منابع طبیعی گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی دانشگاه تهران
سیدعلی اصغر هاشمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

چکیده:
یکی از معضلات امروز بشر در نواحی خشک و نیمه خشک، فرایند نمکی شدن زمین هاست. در برخی مناطق، شوری ویژگی دائمی زمین می باشد. احمدی تشکیل شوره زار را مرحله آغازین کویر می داند(احمدی ۱۳۷۷).هدف اصلی این مطالعه مشخص نمودن اثرات گنبدهای نمکی برروی کاربری اراضی در محدوده گنبدهای نمکی و تعیین کاربری اراضی با فاصله گرفتن از گنبدهای نمکی است. در این مطالعه اثر گنبدهای نمکی بر روی کاربری اراضی در منطقه جنوب سمنان مورد بررسی قرار گرفت ساختمان زمین شناسی این منطقه شامل تعداد زیادی گنبد نمکی و مارن های تبخیری است نقشه کاربری اراضی منطقه و همپوشانی آن با نقشه گنبدهای نمکی نشان می دهد که در اطراف گنبد های نمکی و خارج از محدوده گنبد های نمکی بیشترین کاربری اراضی شامل اراضی شور و نمکزار می باشد که مؤید تاثیر منفی گنبدهای نمکی در این مناطق است که در نهایت به کویر منتهی می شود