سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
فریده حسینی رمقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
هادی معماریان – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
محمدرضا سعید افخم شعرا – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
حامد فروغی فر – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاوزی دانشگاه بیرجند

چکیده:
چرخه کربن درسطح خشکی ها به روابط متقابل بین گیاهان وخاک بستگی دارد مدیریت کربن خاک بطور غیرمستقیم ازطریق مدیریت پوشش گیاهی انجام میگیرد دراین مطالعه درصد کربن آلی و وزن مخصوص ظاهری خاک ناشی ازاثرگونه های گیاهی Lactucaorientalis ٍ Acanthophyllumsquarrosum درمقایسه با خاک منطقه شاهد درمراتع استپی شهرستان بیرجند ارزیابی شد بدین منظور ایستگاه پخش سیلاب در۲۵کیلومتری بیرجند انتخاب ونمونه برداری به روش تصادفی سیستماتیک درطول سه ترانسکت انجام شد ۳۶نمونه خاک ازدوعمق ۰-۲۰و۲۰-۶۰ سانتیمتری پای بوته ها وحدفاصل بوته ها منطقه شاهد برداشت شد داده های بدست آمده بااستفاده ازآزمون ( ANOVA ،) LSDوF حداقل اختلاف معنی دارفیشر و t-student تجزیه وتحلیل شد نتایج نشان داد که مقایسه درصد کربن آلی درپای دوگونه مورد بررسی باخاک منطقه شاهد اختلاف معنی داری درسطح یک درصد وجود دارد همچنین درمقایسه وزن مخصوص ظاهری خاک اختلاف معنی داری مشاهده نشد نتایج بیانگرتاثیرمثبت این دوگونه درافزایش میزان کربن خاک است درنتیجه میتوان این گیاهان رابعنوان گونه های مناسب برای حفاظت خاک و ا حیای مناطق خشک و استپی معرفی کرد