سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مرضیه محمدی آریا – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
امیر لکزیان – دانشیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
غلامحسین حق نیا – استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
حسین بشارتی – عضو هیات علمی و استاد یار پژوهش موسسه آب و خاک تهران

چکیده:

خاک فسفات به عنوان جایگزین مناسبی برای کودهای فسفاته بویژه در خاکهای اسیدی شناخته شده است . ارزش اقتصادی آن با افزایش قیمت کودهای شیمیایی افزایش پیدا کرده است . در نتیجه تلاش های زیادی صورت گرفته تا استفاده بهینه از خاک فسفات از طریق فر آیندهای شمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی امکان پذیر گردد . به عنوان مثال برخی از این روشها، شامل اسیدی کردن خاک فسفات [۱] ، واکنش با اسید های آلی مصنوعی و یا اسید های آلی طبیعی[ ۶] میباشد . استفاده از میکروارگانیزم های حل کننده فسفات ) ) PSM یکی از روشهای موثر در افزایش فراهمی فسفر از خاک فسفات به شمار می رود . قارچ آسپرژیلوس نایجر یکی از میکروارگانیزمهای موثر در این فرایند بیولوژیکی می باشد[۲ ]این میکروارگانیزمها با تولید اسیدهای آلی باعث کاهش اسیدیته و در نتیجه افزایش فراهمی فسفر می شوند [۴] در این مطالعه تاثیر سطوح مختلف گوگرد، ماده آلی ورمی کمپوست و قارچ آسپرژیلوس نایجر بر فراهمی فسفر از خاک فسفات بررسی شده است