سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدعلی بهمنیار – اعضاء هیات علمی، گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه ک

چکیده:

سمیت خاک یکی از فاکتور های محدود کننده در رشد محصولات زراعی و تغییر کیفیت خاک در خاکهای شور و قلیائی است [ لیانگ و همکاران ۲۰۰۵] مقادیر زیاد نمک تاثیر شدیدی روی خصوصیات فیزیکی، شیمیائی و در نتیجه رشد گیاه خواهد داشت . استفاده از مواد اصلاح کننده با منبع Ca +2 ، که موجب جایگزینی با + Na می شوند و همراه با کاربرد مواد آلی در بهبود خاکها موفقیت آمیز خواهد بود . در حال حاضر تاثیر تعداد زیادی از اصلاح کننده های آلی نظیر مالچ، کود دامی و کمپوست در اصلاح خاک شور و شور و قلیائی بررسی شد ] دایز و کراس ۱۹۹۷ ، وحید و همکاران [ ۱۹۹۸ و بررسی ها نشان داد که کاربرد گچ، کمپوست و مواد آلی در خاکهای شور موجب افزایش شستشوی سدیم و کاهش درصد سدیم قابل تبادل، هدایت الکتریکی و افزایش میزان نفوذپذیری می شود ] هانای و همکاران ۲۰۰۴ ، تجادا و همکاران ۲۰۰۶] بررسی نقش گچ و کود دامی در تغییر و بهبود خصوصیات شیمیائی خاک از اهداف مهم تحقیق می باشد .