سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمود رمرودی – دانشجوی دکتری دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
ناصر مجنون حسینی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
داریوش مظاهری – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور تاثیر گیاهان پوششی و سیستم های خاک ورزی توام با مقادیر مختلف نیترو ژن بر خصوصیات زراعی و عملکرد سورگوم علوفه ای رقم KFs3 ، این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل ‐- اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی ۸۴-۱۳۸۳ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در کرج اجرا گردید . کرت اصلی ترکیبات سطوح مختلف سیستم های خاک ورزی کاهش یافته و متداول با مقادیر مختلف کود نیترو ژن به میزان ۰، ۷۵، ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار و کرت فرعی گیاهان پوششی شامل چاودار، ماشک گل خوشه ای و آیش بود . نتایج حاصله از تجزیه واریانس مرکب داده ها در دو چین نشان داد که فقط وزن خشک برگ تحت تاثیر نوع سیستم خاک ورزی قرار گرفت . تاثیر نیترو ژن بر تمام صفات مورد بررسی در هر دو چین سورگوم بسیار معنی دار بود و با افزایش میزان نیترو ژن نیز افزایش داشتند . تفاوت عملکرد علوفه تر و خشک بین سطوح ٧٥ و ١٥٠ کیلوگرم نیترو ژن در هکتار نیز معنی دار شد. گیاهان پوششی بر ارتفاع بوته ، قطر ساقه اصلی ، وزن خشک ساقه و برگ و عملکرد علوفه تر و خشک در هر دو چین تاثیر معنی داری داشتند. تمام صفات مورد بررسی تحت تاثیر چین تفاوت معنی دار نشان دادند. اثرات متقابل نیترو ژن و چین بر ارتفاع بوته ، قطر ساقه اصلی ، تعداد پنجه در بوته ، عملکرد علوفه تر و خشک و وزن خشک برگ و ساقه معنی دار شد . نتایج این بررسی نشان داد که بیشترین عملکرد علوفه تر و خشک در هکتار به تیمار گیاهان پوششی با ١٥٠ کیلوگرمنیتروژن در هکتارتعلق داشت.