سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمود رمرودی – استادیار دانشگاه زابل
داریوش مظاهری – استاد دانشگاه تهران
ناصر مجنون حسینی – دانشیار دانشگاه تهران
عبدالهادی حسین زاده – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر گیاهان پوششی و سیستم های خاک ورزی تو ام با مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای (رقم KFs3 )، آزمایشی به صورت فاکتوریل-اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار طی سالهای زراعی ۸۴-۱۳۸۳ و ۸۵-۱۳۸۴ در مزرعه آموزشی – پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه تهران واقع در کرج اجرا گردید . کرت های اصلی شامل ترکیب سیستم هایخاکورزی کاهش یافته (دیسک) و متداول (گاوآهن+ دیسک) با مقادیر م ختلف کود نیتروژن به میزان صفر (شاهد )، ۷۵ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار و کرت های فرعی شامل گیاهان پوششی شامل چاودار، ماشک گل خوشه ای و آیش (بدون گیاه پوششی ) بود. تاثیر سیستمهای خاک ورزی بر خصوصیات کمی و کیفی سورگوم علوفهای در هر دو سال آزمایش معنیدار نبود. عملکرد علوفه سبز و خشک سورگوم در هر دو سال آزمایش تحت تاثیر معنی دار کود نیتروژن و گیاهان پوششی قرار گرفت . با افزایش میزان کود نیتروژن در هر دو سال روند افزایشی مشاهده شد و حداکثر مقدار آن با مصرف بیشترین میزان کود نیتروژن به دست آمد. عملکرد علوفه سبز و خشک سورگوم در تیمارهای گیاهان پوششی بطور معنیدار بیشتر از تیمار آیش بود. بر اساس تجزیه مرکب داده ها نیز بین تیمار شاهد و سطوح کود نیتروژن و همچنین بین تیمار آیش و تیمارهای گیاهان پوششی تفاوت معنی داری از نظر صفات کیفی علوفه سورگوم نظیر ماده خشک قابل هضم ، کربوهیدراتهای محلول در آب ، پروتئین خام و خاکستر مشاهده شد . بر اساس منابع این آزمایش به نظر می رسد که استفاده از گیاهان پوششی با مصرف ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار و سیستم خاک ورزی کاهش یافته برای تولید سورگوم علوفه ای، مناسبترین ترکیبقابل توصیه در منطقه کرج باشد.