سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
سارا ثالثی – دانشجوی کارشناسی
صادق شهراسبی – کارشناسی ارشد
مرضیه ثالثی – دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
محسن عدالت – استادیار بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:
از جمله راهکارهای عملی برای کنترل علف های هرز، کشت گیاهان پوششی زمستانه مانند گندم و جو می باشد. به منظور بررسی اثر گیاهان پوششی و مقادیر مختلف نیتروژن بر کنترل علف های هرز در کلزا، آزمایشی مزرعه ای به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۹۳-۱۳۹۲ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز اجرا شد. تیمارها شامل سطوح نیتروژن (۷۵ و ۱۵۰کیلوگرم در هکتار) بعنوان فاکتور اصلی و گیاه پوششی (شاهد، ۲۵% گندم، ۵۰% گندم، ۷۵% گندم، ۲۵% جو ، ۵۰% جو و ۷۵% جو) به عنوان فاکتور فرعی می باشند. نتایج نشان داد که کمترین تراکم، وزن خشک و ارتفاع علف هرز مربوط به تیمار گیاه پوششی جو (۲۵% ،۵۰% و ۷۵%) در زمان کاربرد هر دو مقدار نیتروژن (۷۵ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار) مشاهده شد، به طوری که در این شرایط هیچگونه علف هرزی مشاهده نشد. همچنین بیشترین عملکرد دانه در گیاه پوششی جو (۵۰%) و تیمار کودی ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار مشاهد گردید.