سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
هوشنگ افضلی گروه – کارشناس ارشد بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
محمد علی رستمی – استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده:
سوزاندن و جمع آوری مداوم بقایایی محصول قبل بویژه درشرایط کشت دوگانه کمبود موادآلی خاک و کاهش حاصلخیزی خاکهای زراعی رادرپی خواهد داشت کاربرد فن آوریهای مطلوبی همانند سیستم های خاک ورزی حفاظتی به عنوان یکی ازروشهای کاربردی درکشاورزی پایدارمیتواند سبب کندکردن روند تخریب زمین ها و افزیاش پایداری درکشاورزی گردد بدین منظور ازمایشی بصورت بلوکهای خرد شده درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی باسه تکرار درشهرستان ارزوئیه اجرا شد خاک ورزی حفاظتی برای کشت ذرت دربقایای گندمدرسه سطح کم خاک ورزی بادوباردیسک+کاشت باردیف کار کم خاک ورزی باماشین خاک ورز مرکب +کاشت باردیف کاروبی خاک ورزی یاکاشت مسقتیم بذردربقایاباماشین کاشت مستقیم و تیمارمدیریت بقایا درچهارسطح شامل حفظ 100درصد 70درصد 35درصد وحذف بقایا ازطریق سوزاندن آن انجام شد براساس نتایج حاصل ازاین بررسی روش خاک ورزی درسطح احتمال 1درصد برصفت عملکرد دانه معنی دار بود بطوریکه تیمار دوباردیسک باعملکرد 13823/9کیلوگرم درهکتار بیشترین عملکرد دانه را نسبت به تیمارخاک ورزمرکب و بی خاک ورزی به خوداختصاص داد