سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حکیمه استوارزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
محسن جلالی – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

با افزایش روز افزون جمعیت، افزایش بهره برداری از معادن، احداث کارخانجات و مناطق صنعتی، توجه بیشتر به آلودگی محیط زیست ضروری به نظر می رسد. یکی از مشکلات محیط زیست ورود فاضلاب به آب و خاک است. وجود بعضی از عناصر سنگین می تواند کاربرد آن را برای زمین های کشاورزی محدود کرده و باعث آسیب به انسان و سایر گونه های حیات شود (نیامانگارا، ۱۹۹۸) .زمانی که عناصرسنگین وارد خاک شدند به آسانی آبشویی نم یشوند و در خاک تجمع می کنند (گیلر، ۱۹۹۰). غلظت کل عناصر سنگین شاخص مناسبی برای دستیابی زیستی این عناصر در خاک نیست زیرا غلظت کل مجموع های از غلظت گونه های مختلف است. هر گونه در محلول خاک تحت واکن شهای جذب سطحی، رسو ب، واکنش با ترکیبات آلی ، تشکیل سایر گونه های محلول یا تغییر وضعیت اکسیداسیون و احیا قرار م یگیرد. از کل غلظت این عناصر فقط بخش کوچکی از آ نها توسط گیاه قابل جذب است (افیونی و عرفان منش، ۱۳۷۹ ). جز ءبندی فلزات سنگین م یتواند به ارزیابی قابلیت جذب و آبشویی این عناصر درخاک کمک کند (کاسالانن و همکاران، ۲۰۰۳) محلو لهای مختلفی از جملهEDTA. برای آبشویی خا کها به کار رفته استEDTA تجزیه بیولوژیکی نسبتًا کمی در سیستمآ بهای زیر زمینی داشته(کدزیورک و برگ، ۲۰۰۰ ) و قدرت بالایی برای کمپلک سکنندگی عناصرسنگین دارد. این عامل کمپلک سکننده نه تنها کمپلک سهای پایدار باعناصر تشکیل م یدهد، بلکه ممکن است توزیع آ نها را نیز تحت تأثیر قرار دهد که اینامر از طریق حرکت عناصر از اجزاء با حلالیت کمتر به جزءهای محلو لترصورت م یگیرد (لی و شومن، ۱۹۹۶ ). ازEDTA جهتپالایش خا کهای آلوده به عناصر سنگین استفاده می شود.
به منظور بررسی میزان آلودگی زمین های اطراف مناطق صنعتی، جز ءبندی عناصر سنگین بر روی خا کهای چهار منطقه آلوده اطرافهمدان انجام گرفت. همچنین برای بررسی تأثیرEDTAدر پالایش خاکهای آلوده به عناص رسنگین جزءبندی عناص رسنگین پس ازآبشویی باEDTA صورت گرفت.