سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

کریم آتش نما – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی
احمد گلچین – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان
حسین بشارتی – عضو هیات علمی موسسه خاک و آب

چکیده:

امروزه موضوع سکوستراسیون کربن(Carbon Sequestration) در خاک در ارتباط با پدیده زیست محیطی گرم شدن کره زمین مورد توجه دانشمندان و محققان واقع شده و سعی بر آن است که تا جای ممکن از مقدار دی اکسید کربن اتمسفری کاسته شود و این کربن به شکل ماده آلی در خاک نگهداری شود[ ۴]. تجزیه مواد آلی و بقایای گیاهی موجود در خاک یکی از منابع تولید کننده گازکربنیک اتمسفر می باشد[ ۴و ۳]. از اینرو حفظ کربن به شکل مواد آلی در خاک علاوه بر اینکه باعث حاصلخیزی خاک می شود از افزایش میزان گازکربنیک در اتمسفر جلوگیری بعمل خواهد آورد[ ۳]. گازکربنیکی که از طریق سوزاندن بقایای گیاهی و بهم زدن مکرر خاک تولید می شود سهم بخش کشاورزی در افزایش میزان گازکربنیک اتمسفر است که در اثر عدم مدیریت مناسب اراضی کشاورزی و به زیر کشت بردن اراضی بکر اتفاق می افتد. این امر در خاکهای مناطق خشک که مواد آلی کمی دارند بسیار حائز اهمیت است. میزان اکسیژن، حرارت، رطوبت و عناصر غذایی خاک مهمترین عواملی هستند که می توانند فرایند تجزیه مواد آلی در خاک و در نتیجه تولید گازکربنیک را تحت تأثیر قرار دهند[ ۷]. خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک، نوع جمعیت میکروبی و میزان فعالیت آنها از دیگر عواملی می باشند که در کنار عوامل اصلی از آنها بعنوان فاکتورهای تأثیرگذار بر سرعت تجزیه ماده آلی یاد می شود[ ۶]. شوری، قلیائیت و آلودگی های مختلف نیز می تواند بر سرعت تجزیه مواد آلی موجود در خاک تأثیر گذارد[ ۱۰ ]. آلودگی خاک به فلزات سنگین در راستای حفظ کربن در خاک کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا هدف این تحقیق آن است تا چگونگی تأثیر فلزات سنگین را بر سکوستراسیون کربن و مدت ماندگاری بقایای گیاهی گندم در خاک را مشخص نماید.