سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فریده کرباسی – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

فلزات سنگین گروهی از عناصر می باشند که از نظرکاربرد صنعتی، شیمیایی و بیولوژیکی دارای اهمیت زیادی بوده و در غلظت های بالا قادر هستند در محیط زیست به ویژه در خاک ایجاد آلودگی کنند . غلظت بالای فلزات در خاک، حاصل وجود مواد طبیعی و یا فعالیت های بشری است . واکنش های آب و خاک می توانند تحت تأثیر فعالیت های انسان و آلودگی های ناشی از آن از روند طبیعی خارج شده و محدودیت هایی را برای این سیستم پدید آورند (۲) نیتریفیکاسیون یکی از مراحل مهم چرخه ازت بوده که توسط میکروارگانیسم های نیتروزوموناس و نیتروباکتر در خاک انجام می
گیرد (۶) برخی گزارش ها نشان می دهند که پروسه نیتریفیکاسیون از پروسه معدنی شدن ازت نسبت به تغییرات شرایط خاک و فلزات سنگین حساس تر می باشد . این امر به دلیل این است که در عمل نیتریفیکاسیون گروه خاصی از میکرو ارگانیسم ها فعالیت دارند، در صورتی که در معدنی شدن ازت گروههای متعددی از میکرو ارگانیسمها دخالت دارند (۲ ، ۷ و ۸) مطالعه حاضر در یک منطقه صنعتی آلوده به کرم با پوشش گیاهی ضعیف انجام شده است . در این مقاله اثرات احتمالی کرم و یا عوامل دیگر روی پدیده نیتریفیکاسیون بعنوان یک بخش از چرخه ازت به بررسی می شود . در این تحقیق نیتراته شدن آمونیوم افزوده شده خاک در یک آزمایش اینکوباسیون مورد بررسی قرار می گیرد پارامترهای شستشوی عمودی، جذب گیاه، درجه حرارت و دنیتریفیکاسیون که امکان دارد در مزرعه اتفاق بیافتد، در آزمایشگاه تحت کنترل قرار گرفته و اینکوباسیون تحت شرایط کنترل شده و یکنواخت درجه حرارت و رطوبت انجام می پذیرد .