مقاله تاريخچه رسوبگذاري و چينه نگاري سکانسي سازند کلات در غرب کپه داغ و مقايسه آن با بخش مرکزي حوضه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در فصلنامه زمين شناسي ايران از صفحه ۶۷ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: تاريخچه رسوبگذاري و چينه نگاري سکانسي سازند کلات در غرب کپه داغ و مقايسه آن با بخش مرکزي حوضه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازند کلات
مقاله چينه نگاري سکانسي
مقاله رخساره سنگي
مقاله محيط رسوبي
مقاله ماستريشتين فوقاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي حرمي سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محبوبي اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: كريميان طرقبه امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توالي کربناته سازند کلات به سن ماستريشتين فوقاني در حوضه رسوبي کپه داغ قرار دارد. مطالعه پتروگرافي اين سازند در دو برش (گرماب و جوزک) در غرب کپه داغ و سه برش چينه شناسي (درگز، شمسي خان و کارناوه) در مرکز کپه داغ منجر به شناسايي ۱۰ رخساره سنگي شده است. اين رخساره ها در يک رمپ کربناتي و در محيط هاي جزرومدي، لاگوني، پشته هاي سدي و درياي باز نهشته شده اند. اين سازند در برش هاي مورد مطالعه از دو سکانس رسوبي تشکيل شده است که در برش هاي مرکزي شامل مراحل SMW (لبه فلات قاره)، TST (فاز پيشروي) و HST (فاز بالا آمدگي) در سکانس اول و TST و HST در سکانس دوم است و در برش هاي غربي فاقد مرحلهSMW  است. مرز زيرين سازند کلات در برش هاي مرکزي با سازند نيزار تدريجي (نوع ۲) و در برش هاي غربي با سازند هاي آب دراز و سنگانه فرسايشي و مرز فوقاني آن ها با سازند پسته ليق از نوع ۱ است. بازسازي جغرافياي ديرينه منطقه مورد مطالعه در زمان ماستريشتين فوقاني نشان مي دهد که اين سازند در طي ۵ مرحله پيشروي و پسروي تشکيل شده است. منحني تغييرات سطح آب دريا در برش هاي مورد مطالعه قابل انطباق با منحني جهاني تغييرات سطح آب دريا در ماستريشتين فوقاني است.