مقاله تاريخ چه مختصر اعراب جنوب خراسان (منطقه عرب خانه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه ادب حماسي (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۱۳ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: تاريخ چه مختصر اعراب جنوب خراسان (منطقه عرب خانه)
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رابطه اعراب با ايرانيان
مقاله ورود اعراب به ايران
مقاله فتح خراسان در قرن نخست
مقاله سکونت اعراب در خراسان
مقاله قبايل عرب
مقاله مهاجرت هاي اعراب به خراسان
مقاله عرب خانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آموزگار يوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله نخست به روابط اعراب با ايرانيان در زمان هاي گذشته و مهاجرت آنان به سوي مناطقي از ايران، چگونگي و کيفيت ورود اعراب به ايران بويژه منطقه خراسان و فتح اين منطقه در قرن اول هجري و جنگ و گريزهايي که ميان آنان بوقوع پيوسته، پرداخته شده است.
در بخشي ديگر از اين مقاله به رابطه اعراب با ايرانيان پس از فتح ايران در عهد خلفاي راشدين، امويان، عباسيان، حکومت هاي ملوک الطوايفي، صفويان و نيز وضعيت سکونت و توطن آنان در جنوب خراسان و مهم ترين قبايل و طوايف عرب در اين خطه اشاره شده است.
در بخش پاياني منطقه عرب خانه که اکثريت ساکنان آن به زبان عربي تکلم مي کنند، معرفي شده و وضعيت آنان از جهات مختلف بويژه زبان و گويش و نيز نظرات مختلف درباره اعراب اين منطقه، مورد بررسي قرار گرفته است.