مقدمه

جشن های نوروز،مهرگان،سده و بهمنجنه از جشن های ملی ایران به شمار می رود که در هر دوره با آداب و مراسمی خاص برگذار می شده است . امروزه برخی از این جشن ها و مراسم به دست فراموشی سپرده شده یا در بین مردم کمرنگ تر گشته است از قبیل جشن بهمنجنه یا جشن سده…

در دوره ی غزنویان جشن های ملی با شکوه تمام برگذار می شده است و فرخی در بین اشعار وقصایدش که اغلب مدحی هستند بارها از این جشن ها یاد کرده است.

عید نوروز :

» نوروز آغاز سال پارسیان است .”نوروز”به صورت پهلوی نوگ روز و شکل عربی آن نیروز است.« (گبانچی ،۱۳۸۳، ص(۲۲

سبب نهادن نوروز آن بوده است که آفتاب را دو دوربود یکی آن کـه هـر سیصدوشصـت وپـنج روز و ربعـی از شـبانروز بـه اول دقیقه حمل باز آید به همان وقت و روز که رفته بود بدین دقیقه نتواند آمد چه هر سال از مدت همی کـم شـود و چـون جمشـید آن روز را دریافت نوروز نام نهاد و پس از آن پادشاهان و دیگر مردمان بدو اقتدا کردند.(نوروز نامه خیام،۱۳۱۲،ص(۲