سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین همایش تاریخ شفاهی ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محسن خلیلی – استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

تاریخ به عنوان تاملی نظری بررویدادهای گذشته و نیز نگاه عبرت گیرانه و پندپذیرانه از رخدادهایی که در زمانهای پیشین پدیدار می شده به شیوه ای بنیادین بردو پایه استوار است از یک سو بدون گواه و شاهد نمی توان به طرزی مستند در باب آنچه رخ داده است سخن گفت ولی از دیگر سو شواهد تاریخی را سخت می توا ن به شیوه ای ناب فهمید ،شناخت و بیان کرد.