سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

داود براری تاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
همت اله پیردشتی – دانشکده کشاورزی دانشگاه مازندران
مرتضی نصیری – موسسه تحقیقات برنج کشور-‐معاونت مازندران
علی گزانچیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

چکیده:

به منظور بررسی اثر تاریخ نشاکاری،فاصله کاشت و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد لاین جدید برنج آزمایشی در سال زراعی ۸۴ در موسسه تحقیقات برنج کشور معاونت مازندران بصورت طرح اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد.فاکتور اصلی شامل تاریخ نشاکاری در سه سطح ۱۲ اردیبهشت،۲۲ اردیبهشت،۱ خرداد ) و فاکتور فرعی شامل فواصل ) کاشت و مقادیر مختلف کود نیتروژنه که هر کدام در سه سطح (۲۵×۲۵، ۲۰×۲۰، ۱۶×۳۰ سانتی متر و ۲۰۰،۲۵۰،۳۰۰ کیلوگرم اوره در هکتار ) بود. نتایج نشان داد که تاریخ نشاکاری و فواصل کاشت دارای تاثیر معنی داری بر تعداد کل دانه در خوشه به ترتیب در سطوح آماری ۱ و ۵ درصد بودند . سطوح مختلف کود نیترو ژن تاثیر معنی داری بر طول خوشه در سطح آماری ۱ درصد و تاثیر معنی داری بر وزن هزار دانه و عملکرد در سطح آماری ۵ درصد داشته اند . با توجه به مقایسه میانگین اثرات ساده بیشترین عملکرد در تاریخ نشاکاری ۲۲ اردیبهشت ،فاصله کاشت ۲۰×۲۰ سانتی متر و میزان کود نیتروژن ۳۰۰ هکتار/کیلوگرم بدست آمده است . صفات وزن هزاردانه ، شاخص برداشت و درصد دانه های پر در خوشه به ترتیب بیشترین همبستگی مثبت و معنی دار را با عملکرد دارا بودند.