سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی خلیج فارس
تعداد صفحات: ۲۲
نویسنده(ها):
ایران عبدی – کارشناس ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی
محمد صالحی – کارشناس ارشد ادبیات فارسی

چکیده:
خلیج فارس از جمله نامهای تاریخی است که از گذشته بسیار دور تاکنون در اسناد، قراردادها و مکاتبات مورداستفاده همه اقوام و ملت های دور و نزدیک آن، از فارس و عرب، ترک و هندی تا اروپاییان قرار داشته است. بااین حال در دهههای گذشته برخی از کشورهای عربی و رسانه های غربی به جای استفاده از نام معتبرخلیج فارس نام خلیج عربی یا خلیج را به کار گرفته اند ،» فارس لذا در این تحقیق که به روش توصیفی و کتابخانه ای انجامشده تاریخچهی خلیج فارس و نام همیشه فارس آن به استناد کتب و آثار کهن ایران زمین و دیگر کشورها اسلامی و غربی بیان گردیده است تا گواهی باشد بر اثبات فارس بودن آن!