سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه نادری – کارشناس ارشد زراعت- پژوهشگر گروه پژوهشی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی واحد لرستان
مسعود رفیعی – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
سید عطاء الله سیادت – استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر شاخص های فیزیولوژیک دو ر قم ذرت دانه ای زودرس به عنوان کشت دوم ، آزمایشی به صورت اسپلیت- فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۸۴ در مزرعه تحقیقاتی سراب چنگایی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان به اجرا درآمد . سه تاریخ کاشت ۲۱ خرداد ، ۵ تیر و ۲۰ تیر م اه در کرت های اصلی و سه تراکم ۴۰ ، ۸۰ و ۱۲۰ هزار بوته در هکتار و دو رقم زودرس ( S.C 260 و S.C 302) در کرت های فرعی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که بالاترین میزان شاخص سطح برگ ، سرعت رشد محصول، سرعت رشد نسبی، وزن خشک کل، نسبت سطح برگ و دوام سطح برگ مربوط به تاریخ کاشت دوم، و کمترین میزان شاخص های رشد متعلق به تاریخ کاشت سوم بود. در بررسی اثر تراکم مشاهده گردید که در تراکم ۱۲۰ هزار بوته در هکتار میزان شاخص سطح برگ و وزن خشک کل حداکثر بود . بالاترین میزان سرعت رشد محصول نیز در تراکم ۸۰ هزار بوته در هکتار مشاهده شد. همچنین بررسی ارقام مورد مطالعه نشان داد که هیبرید S.C302 در تراکمها و تاریخ کاشتهای متفاوت از نظر شاخص های رشد برتری نشان داد. حداکثر میانگین عملکرد دانه با متوسط ۷۰۱۰ کیلوگرم در هکتار در تاریخ کاشت دوم و تراکم ۸۰ هزار بوته در هکتار از رقم S.C 302 بدلیل دارا بودن حداکثر شاخص های رشد به دست آمد.