سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه نادری – کارشناس ارشد زراعت- پژوهشگر گروه پژوهشی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی واحد لرستان
مسعود رفیعی – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
سید عطاء الله سیادت – استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد ، اجزای عملکرد و صفات مورفولوژیک دو رقم ذرت دانه ای زودرس به عنوان کشت دوم ، آزمایشی به صورت اسپلیت- فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۸۴ در مزرعه تحقیقاتی سراب چنگایی مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان به اجرا درآمد. عامل تاریخ کاشت در سه تاریخ ۲۱ خرداد، ۵ تیر و ۲۰ تیر ماه در کرت های اصلی و عامل های تراکم، در سه سطح ۴۰، ۸۰ و ۱۲۰ هزار بوته در هکتار و دو رقم زودرس (S.C302،S.C 206) در کرت های فرعی به صورت فاکتوریل بررسی شد. نتایج آزمایش نشان داد که تاریخ کاشت، اثر بسیار معنی داری بر عملکرد و اجزای عملکرد ، ماده خشک تولیدی ، شاخص برداشت و صفاتی مانند طول بلال و قطر بلال داشت و میزان این صفات به جز وزن هزار دانه، در تاریخ کاشت دوم بیشترین مقدار بود. همچنین مشخص شد که تراکم اثر معنیداری بر عملکرد دانه، ماده خشک و شاخص برداشت داشته ولی بر روی صفاتی مانند تعداد ردیف در بلال، وزن هزار دانه و طول بلال اثر معنیداری مشاهده نشد. بررسی ارقام مورد مطالعه نشان داد که هیبرید S.C 302 در تراکمها و تاریخ کاشتهای متفاوت از نظر عملکرد دانه، تعداد ردیف دانه، تعداد دانه در ردیف، ماده خشک تولیدی، شاخص برداشت و قطر بلال برتری نشان داد. حداکثر میانگین عملکرد دانه با متوسط ۷۰۱۰ کیلوگرم در هکتار در تاریخ کاشت دوم و تراکم ۸۰ هزار بوته در هکتار از رقم S.C 302 حاصل شد.