سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهنام لطفی – دکتری مهندسی مواد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه یزد
حسین ادریس – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی صالحی – استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش تافنس شکستپوشش سرمت Ni(Cr)-TiB2 پاشش حرارتی به روش HVOF از پودر تولیـد شـده به روش سنتز احتراقی (SHS) ارزیابی شده است . بدین منظور نقاط اثر ناشی از فرورونـده ویکـرز بـرروی مقـاطع متالوگرافی شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد مطالعه قرار گرفت . با اندازه گیری نقـاط اثـر و ترک های اطراف آن مقادیر تافنس شکست با استفاده از دو مدل ریاضی محاسبه گردید . مشاهدات میکروسکوپی نشان داد که عموماً ترک های ناشی از اثر فرو رونده در جهت مـوازی بـا فـصل مـشترک پوشش و زیر لایه رخ می دهد در حالی که در جهت عمود بر فصل مشترک عموماً ترک مـشاهده نـشد . بنـابر ایـن تافنس شکست در جهت عم ود بر فصل مشترک پوشش و زیر لایه نسبت به جهت موازی بـا آن بـالاتر مـی باشـد . نقاط اثر ایجاد شده تحت بار ثابت، ترک های با طول متفـاوت ایجـاد نمودنـد، بنـابراین، ریزسـاختار پوشـش غیـر یکنواخت بوده و نتایج محاسبات تافنس شکست پوشش مقادیر متفاوتی در نقاط مختلف نشان داد