سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

طیبه السادات سهرابی – کارشناسی ارشدمنابع طبیعی-بیابان زدائی -دانشگاه تهران
امین اله محمدرشیدی – کارشناسی جغرافیای طبیعی-ژئومورفولوژی –دانشگاه آزاد اسلامی واحدنجف آ
هوشمند عطایی – عضوهیئت علمی دانشگاه پیام نورمرکززرین شهر

چکیده:

تالاب محیطی است که آب عامل اصلی تشکیل دهنده محیط زیست جانوری و گیاهی آن باشد. تالابها انوع گوناگونی از زیستگاهها نظیر رودخانه ها، دریاچه ها، کرانه های ساحلی، جنگلهای حرا، لجن زارها و حتی ریفهای مرجانی را در بر می گیرند.براساس طبقه بندی کنوانسیون رامسر( ۱۹۷۱ )ریفهای مرجانی درگروه تالابهای دریایی قرارمی گیرند.اکوسیستمهای ریفهای مرجانی ارزشمندترین اکوسیستمهاازنظرمنابع بیولوژیکی، اکولوژیکی، فرهنگی واقتصادی همچنین اهمیت زیبائی شناسی می باشند.ارزش کلی کالاهاوخدمات ناشی ازآنهاسالانه حدود ۳۰ بیلیون دلارمی باشد Cesar et al2003 دردهه های اخیر،باافزایش جمعیت وافزایش تقاضاازاکوسیستمهای مرجانی ،خطرات ناشی ازعوامل طبیعی وفشارهای انسانی افزایش یافته که ازآن جمله می توان به ماهیگیری،آلودگی ،کاربردهای ساحلی(مانندتوسعه اراضی وآب استفاده های تفریحی)،افزایش گونه های مهاجم ،تغییرات اقلیمی،وحوادث دیگرمانندبیماریهاکه سلامت مرجانهارابه خطرانداخته اشاره نمود Wilkinson 2000,2002 دراین مقاله وضعیت ریفهای مرجانی مناطق حفاظت شده دریائی که شامل بحرین، ایران، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی وامارات متحده عربی می باشد،موردبررسی قرارگرفته است،شایان ذکراست که عراق ریفهای مرجانی ندارد.این ناحیه براساس اقلیم دریائی محلی به سه بخش تقسیم می شودکه شدیدابرطبیعت جوامع مرجانی خلیج فارس(که ازاین پس خلیج نامیده می شود)،خلیج عمانی ودریای عرب تاثیرمی گذارد.ناحیه خلیجی ازجمله نواحی بودکه به شدت تحت تاثیرحوادث سفیدشدگی مرجانی سالهای ۱۹۹۶،۱۹۹۸ و ۲۰۰۲ قرارگرفت که این امرپوشش زنده مرجانی نواحی بسیارکم عمق را به کمتراز ۱درصدتقلیل داد.به جز مناطق کوچکی که درنزدیکی آبهای عمیق ودورازفشارهای بیرویه انسانی قراردارند،درسایرمناطق بهبودی مختصری ایجادشده است.مهندسی ساحل،احیای اراضی ولایروبی درامتداداین سواحل بویژه سواحل امارات متحده عربی وبحرین آسیبهای زیست محیطی جدی ا یجادنموده اندواین درحالی است که این جزایرساحلی یابصورت فعال(مانندمناطق حفاظت شده دریائی)یاغیرفعال(مانندمناطق نظامی یاصنعتی)حفاظت می شوند.