سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدرضا مهرنیا – استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده:

در سه دهه اخیر، تحلیل مولفه های مکانی با استفاده از الگوی اغتشاشی مترتب بر سامانه های طبیعی و مفاهیم نوین زمین آماری، امکان درج ملاحظات فرکتالی را در مراحل جمع آوری، طبقه بندی ، پردازش و تلفیق اطلاعات جغرافیایی فراهمنموده است.
در این پژوه ، ضمن بررسی کاربرد اصول هندسه فرکتالی در پایگاه های اطلاعاتی مکانی،بهارزیابی ساز و کار مولفه هایخود تشابهه – خود تمایل درتعامل با کمیت های توپولوژیکی متناسببا هر سوژه مبادرتگردیده و در خاتمه ضمن بررسی موردی پیرامون پدیده های زمین شناختی، پیشنهاداتی در جهت بهینه سای مدیریت سامانه اطلاعات مکانی ارائه شده است.