مقاله تاملي برمرزبندي اجتماعي فضاي شهري مشهد: طبقه بندي منزلتي نواحي شهر مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در علوم اجتماعي (دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۶۱ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: تاملي برمرزبندي اجتماعي فضاي شهري مشهد: طبقه بندي منزلتي نواحي شهر مشهد
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرز بندي اجتماعي
مقاله طبقه بندي منزلتي
مقاله تحليل خوشه اي
مقاله عدم مشابهت يا فاصله اقليدسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اساسي مقاله حاضر ارایه تصويري روشن از مرزبندي اجتماعي فضاي شهري (نواحي) و تشخيص سلسله مراتب منزلتي فضاهاست. نتايج تحليل خوشه اي سلسله مراتبي بر روي سه خصوصيت پايه منزلتي شامل حيثيت شغلي، سطح تحصيلات و درآمد بر روي يک نمونه تصادفي از سرپرستان خانوار ساکن مشهد به اندازه ۱۷۵۱۰ نفر که به روش نمونه گيري طبقه اي برگزيده و مورد مصاحبه قرار گرفته اند به روشني نشان مي دهد که اولا از ميان ترکيب هاي مختلف خوشه بندي نواحي، مناسب ترين ترکيب، خوشه بندي پنج تایي است يعني دراين حالت، بيشترين تجانس منزلتي در درون هرخوشه و بيشترين تفاوت منزلتي در بين خوشه ها وجود دارد. ثانيا مقايسه ميانگين خصوصيات سه گانه منزلتي در بين خوشه هاي پنج گانه نواحي شهر مشهد حاکي از اين است که فضاهاي شهري مشهد سطح برخورداري کاملا متفاوتي از لحاظ خصوصيات پايه منزلتي يعني مزاياي شغلي، تحصيلي و درآمدي دارند و در بين آنها نظم سلسله مراتبي منزلت وجود دارد. همچنين نتايج تحليل تمايزي خوشه هاي پنج گانه نشان مي دهد که تاثير هر يک از سه متغير منزلتي مذکور در تمايز و تشخيص خوشه هاي پنج گانه به ترتيب اهميت عبارتند از: سطح تحصيلات سرپرست (%۷۹٫۹)، درآمد سرانه خانوار(%۵۶٫۹)  و حيثيت شغلي سرپرست(%۵۲) .