مقاله تاملي بر آداب ملوك و قاعده ملكداري در نگاه افضل الدين كرمان (مقايسه تطبيقي كتاب عقدالعلي للموقف الاعلي با سيرالملوك هاي پيشين) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در جستارهاي تاريخي (فرهنگ) (ويژه تاريخ) از صفحه ۱۵ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: تاملي بر آداب ملوك و قاعده ملكداري در نگاه افضل الدين كرمان (مقايسه تطبيقي كتاب عقدالعلي للموقف الاعلي با سيرالملوك هاي پيشين)
این مقاله دارای ۳۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تركمني آذر پروين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از قرن دوم هجري بخشي از انديشه سياسي در زمينه حكمت عملي متاثر از متون ايرانيان پيش از اسلام در زمينه آداب ملوك و آيين كشورداري شكل گرفت و كتاب هايي با عنوان سيرالملوك يا سياست نامه در تداوم اندرزنامه هاي دوره ساساني تاليف شد. حكمت عملي مطرح در سياست نامه ها، مجموعه اي از ميراث علمي و الگوهاي عملي و تجارب تاريخي گذشتگان است كه سياست نامه نويسان ـ كه اغلب از كارگزاران ديواني و درباري بودند ـ در تبيين آن به آيات و احاديث اسلامي استناد كرده اند. هدف از نگارش سياست نامه ها، اصلاح عملكرد پادشاهان و در نهايت اصلاح و بهبود اوضاع سياسي و اجتماعي جامعه بود.
افضل الدين ابوحامد احمد بن حامد كرماني، مورخ، اديب، پزشك و انديشمند اواخر دوره سلجوقي است. او كه خود زمان چند پادشاه آخر قاورديان كرمان، حمله قراغزان و حكومت ملك دينار را درك كرده بود، علاوه بر دوكتاب تاريخي، بدايع الازمان في وقايع كرمان و كتاب المضاف، كتاب عقدالعلي للموقف الاعلي را كه موضوع اصلي آن آداب ملوك و آيين كشورداري است، تاليف كرد. تاليف هاي او بر ديده ها و شنيده هايش استوار است و در ضمن شرح وقايع تاريخي، به ارزيابي ارزشي و نقد وقايع دست مي يازد كه بر اعتبار نوشته هايش افزوده است.
افضل الدين كرماني در كتاب عقد العلي به تحليل و علت يابي آشفتگي كرمان بعد از مرگ طغرل شاه قاوردي مي پردازد. او با قلمي اديبانه، عملكرد سلاطين و حكام كرمان را به نقد مي كشد و رهنمودهايي براي اصلاح امور بر اساس سيرالملوك ها به پادشاه وقت، ملك دينار، ارایه مي دهد. ذهن نقاد و پرسشگر او همراه با مطالعات وسيعي كه از محتواي كتاب پيداست، شناخت ما را از او به مورخي تحليلگر و نقاد و سياست نامه نويسي آگاه هدايت مي كند.
در مقاله حاضر سعي مي شود با بررسي آداب ملوك و آيين كشورداري مطرح در كتاب عقدالعلي للموقف الاعلي، آن را با اركان اساسي و مشترك مورد بحث در سياست نامه ها در زمينه جايگاه پادشاهان در جامعه، نقش و پيوستگي دين با ملوك، جايگاه عدل، اقتدار و خصايل پادشاهان، جايگاه اركان ديگر جامعه شامل رعيت، لشكر، خزانه و نقش شاهان در جمع ميان آنان و برقراري نظم و امنيت در جامعه و ديگر آيين كشورداري در امر مشورت و گزينش وزرا و كارگزاران و سرانجام علل خرابي مملكت و ايجاد خلل در امر مملكت داري، مطابقت دهد و مقايسه کند.