مقاله تاملي بر روند گذار افغانستان به دموکراسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات سياسي و بين المللي از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: تاملي بر روند گذار افغانستان به دموکراسي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افغانستان
مقاله دموکراسي
مقاله مردم
مقاله مقامات دولتي
مقاله احزاب سياسي
مقاله فرهنگ سازي
مقاله آموزشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي بشير
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي قاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گذار به سيستم سياسي دموکراسي، همواره به عنوان روندي زمان بر و صعب در کشور هاي در حال توسعه به حساب مي آمده است. بسياري از ممالک جهان پس گذراندن چند دهه از نقطه آغاز حرکت هاي دموکراسي خواهانه خود، هنوز به دستاوردهاي مطلوب نايل نشده اند. اين روند براي کشور افغانستان که متجاوز از سه دهه درگير جنگ داخلي، تجاوز خارجي، هرج و مرج و از هم پاشيدگي نهاد دولت بوده و هم اکنون در ابتداي راه دموکراسي است، پيچيدگي هاي مضاعفي را پيش راه خود دارد. قبيله گرايي، فعاليت گروه هاي تروريستي، جامعه غير توده وار، لزومت انطباق با مقتضيات جامعه اسلامي و دخالت هاي خارجي به ابعاد اين پيچيدگي افزوده است. آنچه مسلم است اين مرحله گذار در وهله نخست طولاني و در مرتبه بعدي نيازمند اهتمام و تلاش جامعه جهاني، دولت افغانستان و مردم اين کشور خواهد بود. در اين ميان علاوه بر کمک هاي مالي پشتيباني فني و به کار گيري نيروي انساني، نقش «فرهنگ سازي» و «آموزش» نيز در تسريع و تسهيل روند دموکراتيزه کردن جامعه، بسيار قابل توجه به نظر مي آيد.
اين نوشتار بر آن است تا راهکارهايي را جهت ارتقا  توسعه افغانستان در راستاي گذار خود به دموکراسي ارايه نمايد. اين راهکارها مشخصا سه دسته از تاثير گذار ترين بخش هاي جامعه در تحقق دموکراسي را هدف قرار مي دهد: مردم، مقامات دولتي و احزاب سياسي. به نظر مي آيد با عنايت به چنين راهکارهايي و همچنين با گذشت زمان، افغانستان مي تواند حرکتي موثر به سمت دموکراسي داشته باشد.