مقاله تاملي در: مفهوم، مباني و اقسام تعهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در دو فصلنامه حقوق و سياست از صفحه ۷ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: تاملي در: مفهوم، مباني و اقسام تعهد
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعهد
مقاله مفهوم
مقاله مبنا
مقاله موضوع
مقاله اوصاف
مقاله ارکان و اقسام تعهد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به رغم آنکه واژه تعهد به دليل کثرت استعمال در گفتمان رايج حقوقي ازحيث دلالت بر معني، ساده مي نمايد و شايد در نگاه نخست از مفاهيم بديهي در فرهنگ حقوقي تجلي مي کند، ولي با اندکي تامل در گستره مفهوم و قلمرو شمول و موارد متفاوت قابل اندراج در موضوع آن، ملاحظه مي شود که تعهد چنان مقوله اي است که به جهت تواطي يا تشکيک مستتر در کليت آن، نه تنها به راحتي در قالب تعريفي جامع الاطراف نمي گنجد، بل بي جهت نيست که بخش هاي وسيعي از موضوعات مورد مطالعه در عرصه هاي مختلف حقوقي از سوي مولفان انديشمند و استادان صاحب نظر حقوق، مصروف تحليل و تبيين ابعاد مختلف آن مي شود و با وجود قدمت زماني طرح مباحث مربوط به حقوق تعهدات و کثرت و تنوع تاليفات در اين زمينه، هنوز دروس حقوق تعهدات از سنگين ترين و باب طرح پرسش هاي علمي و ميدان عرضه نظريه هاي متعارض از مفتوح ترين ابواب و آبادترين ميادين علمي و پژوهشي عرصه مباحث حقوقي به شمار مي رود. در اين مقاله، نه فقط با نگاه پژوهشي صرف، بلکه با هدف تعميق پايه هاي آموزشي حقوق تعهدات، هر چند به اختصار به تبيين همه جانبه نهاد تعهد همت گماشته و تلاش شده است تا ضمن عنايت به تعاريف لغوي و اصطلاحي و مفاهيم خاص و عام آن و تحليل رابطه ميان عقد و تعهد، مباني حقوقي اين نهاد و نظريه هاي مطروحه در اين زمينه موردارزيابي گيرد و ارکان و عناصر تشکيل دهنده آن احصا و مورد شمارش واقع شود. در نهايت نيز پس از بيان اقسام پرشمار و تشريح جهات تقسيم آن، منابع ايجاد تعهد توضيح داده خواهد شد.