سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مصطفی حمایت خواه – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
سید علی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
سید محمد حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

آمایش سرزمین علمی است برای رسیدن به مطلو بترین توزیع ممکن جمعیت، توسط بهترین شکل توزیع فعالیتهای اقتصادی – اجتماعی در پهنه سرزمین. با وجود اینکه تقریبا نیم قرن از ورود آمایش سرزمین به ایران می گذرد، این علم هنوز نتوانسته است جایگاه مشخصی را در نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی به خود اختصاص دهد که ع لت اصلی آنرا می توان در عدم تدوین استراتژی های مناسب دانست. با توجه به روشهای تحقیق رایج، در مقاله حاضر سعی شده از روش توصیفی تحلیلی استفاده شود که در این تحقیقات نوعا از روشهای مطالعه کتابخانهای و اسنادی استفاده میشود. در پایان با توجه به چالشهای موجود بر سر راه آمایش سرزمین در ایران، نگارندگان با مطالعه اسناد و مدارک موجود در این زمینه سعی در ارائه راهکارهای متناسب با شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه دارند.