مقاله تامين و گسترش برابري فرصت ها و عدالت آموزشي در آموزش و پرورش استان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در رفاه اجتماعي از صفحه ۲۸۷ تا ۳۰۵ منتشر شده است.
نام: تامين و گسترش برابري فرصت ها و عدالت آموزشي در آموزش و پرورش استان اصفهان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهكار
مقاله برابري فرصت ها
مقاله عدالت آموزشي
مقاله وضعيت موجود و مطلوب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابادي عكاشه زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: شريف سيدمصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيديان عبدالرسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: پژوهش حاضر به بررسي راهكارهاي موجود و مطلوب رويارويي با چالش تامين و گسترش برابري فرصت ها و عدالت آموزشي در آموزش و پرورش استان اصفهان پرداخته است.
روش: اين پژوهش از نوع توصيفي ـ پيمايشي مي باشد. جامعه آماري پژوهش كليه مديران، معاونان، كارشناس مسوولان و كارشناسان چهل منطقه آموزشي استان مي باشد. از ميان اين مناطق، ۱۲۶ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار گردآوري داده ها مصاحبه نيمه سازمان يافته و پرسشنامه محقق ساخته بوده است. با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ، پايايي پرسشنامه در وضعيت موجود و مطلوب به ترتيب ۰٫۸۸ و ۰٫۹۴ برآورد گرديده است.
يافته ها: يافته هاي حاصل از پرسشنامه نشان داد كه «تاسيس انجمن هاي خيرين مدرسه ساز در مناطق محروم» مهم ترين راهكار موجود تامين و گسترش برابري فرصت ها و عدالت آموزشي مي باشد. و راهكار «توزيع متناسب معلمان با كيفيت و ماهر در مناطق» مهم ترين راهكار مطلوب تامين و گسترش برابري فرصت ها و عدالت آموزشي مي باشد. يافته هاي حاصل از مصاحبه و سوال باز پاسخ نشان داد كه «آگاه كردن برنامه ريزان نسبت به اهميت و نتايج برابري فرصت هاي آموزشي» مهم ترين راهكار تامين و گسترش برابري فرصت ها و عدالت آموزشي مي باشد.
نتايج: نتايج تحقيق نشان داد كه راهكارهاي موجود و مطلوب مورد مطالعه اين پژوهش بيش از سطح متوسط براي تامين و گسترش برابري فرصت ها و عدالت آموزشي، موثر هستند. با توجه به نتايج تحقيق مي توان گفت كه بين نظرات پاسخ گويان بر حسب سابقه كار، مدرك تحصيلي، جنسيت و سمت در مورد راهكارهاي تامين و گسترش برابري فرصت ها و عدالت آموزشي تفاوت وجود ندارد.