سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی ابزری – دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
آذرنوش انصاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، گرایش مالی

چکیده:

تاثیرات رشد فناوری اطلاعات در سالهای اخیر به مراتب ملموس تر از گذشته شده و چهره سازمانها را به شدت متحـول نمـوده اسـت . تحولات ناشی از پیچیدگی های اقتصادی ، جهانی شدن و برداشته شدن مرزهای جغرافیایی در تعاملات بین المللی ، دگرگونی دراقتصاد های صنعتی و بنگاههای کسب و کار و پیدایش موسسات دیجیتالی ، تغییرات مهم جهانی هستند که محیط های کسب و کار را دچـار دگرگـونی نموده اند . فناوری های جدید اطلاعاتی ، خیلی سریع، کهنه می شوند و سازمانها برای مجهز نگهداشتن خود به آخرین فناوری ها ، ناگزیر بطور مستمر هزینه های هنگفتی متحمل می شوند . از طرف دیگر فناوری اطلاعات از یک فناوری برای کاهش هزینه ها و اطـلاع رسـانی سـریع ، فراتر رفته و بعنوان یک ابزار مطرح است . امروزه برای باقی ماندن در عرصه رقابت جهانی چاره جز همراهی وهمگـام شـدن بـا تکنولـوژی اطلاعات وتو سعه آن در سراسر کشور نیست . امروزه شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادی کـشورهای مختلـف قـرار گرفته است . IT درتمام عرصه ها پیشتازی می کند . به طور کلی تکنولوژی اطلاعات بـه بـسترهای مناسـب تجهیـزات ارتبـاطی ( مخـابرات ) ، اینترنت پرسرعت و قوانین مناس ب نیـاز دارد تـا بتوانـد خـدماتی چـون گمـرک الکترونیـک بانکـداری الکترونیـک ) (e-banking ، مالیـات الکترونیک، پول الکترونیک ) (e-cash و بورس الکترونیک را در کشور پیاده سازد . بستر سازی جهت آمـاده نمـودن زیـر سـاختهای لازم در سطح کلان کاری بسیار پر هزینه است و تامین مالی چن ین پروژه هایی از مهمترین از اهمیت شایانی برخورداراست . در بسیاری از کـشورهای در حال توسعه بخشهای خصوصی فاقد توان مالی برای تامین چنین پروژه هایی هستند ، و دولت به عنوان مش تری عمده چنـین طرحهـایی تامین مالی این پروژه ها را به بهره گیری از منابع خارجی برعهده دارد .