سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس نظام تامین کالا و تجهیزات در طرحهای عمرانی و صنعتی کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی عمیدی – مهندس مکانیک وکارشناس ارشد تامین و تجهیزات

چکیده:

در طول تاریخ فن اوری تاثیری عمیق بر رشد و توسعه انسان و بر پیشرفت تمدن بشری داشته است . آدمی فراز و نشیبهای بسیاری را تا کنون در جهت خلق وکسب تکنولوژی پشت سر گذاشته است . با نگاهی گذرا بر تاریخ زندگی انسان می توان اثرات مشهود ایـن م وضـوع را بخـوبی درک نمـود . امروزه نقش فناوری در توسعه اقتصادی کشورها بر کسی پ وشیده نیست و در هـیچ زمـان دیگـری مثل امروز، فناوری تاثیر و نقش عمیق در زندگی آدمی نداشته است . فناوری مفهومی پیچیده است که ارائه تعریفی دقیق و جامع برای آن تقریباً با اشـکال همـراه اسـت . اگر فناوری را به معنای کاربرد سیستماتیک علم برای وظایف عملی در نظر بگیریم می توان گفـت فناوری عبارتست از " کاربرد سیستماتیک علم یا سایر دانـشهای سـازماندهی شـده بـرای وظـایف عملی " .
توجه به این نکته ضروری است که فناوری متکی به علم است و در دامان دانش پرورش می یاب د و اصولا در گذر از وادی تحقیق و توسعه است که می توان زمینه های کاربرد دانش در زنـدگی بـشر را توسعه داد . برخورداری از فناوری مناسب و مطلوب از مولفه های ضروری دست یابی به اهداف رشد و توسعه مطلوب اقتصادی – اجتماعی کشورها و جوامع و کشورهای در حـال توسـعه اسـت . منابع فناوری مناسب و مطلوب برای رشد و توسعه یک جامعه پیش و بیش از هر جا باید در درون همان جامعه جستجو نمود . با این وجود تحولات سریع و تخصصی شدن روز افزون تولید کالاها و خدمات و فرآیندهای آن هیچ جامعه و نظامی، هر چند پیشرفته را از فناوری برون از خود بی نیـاز نمی گرداند [۲و۱]
کشور ما به دلایل مختلف و از جمله سالها جنگ تحمیلی، با توسعه نیافتگی فناوری در بـسیاری از صنایع مواجه شده است . در این راستا اجرای پروژه های عظیم ملی بویژه در صـنایع نفـت، گـاز و
پتروشیمی فرصـت مغتنمـی را بـرای انتقـال و ارتقـاء فنـاوری مهیـا سـاخته اسـت . در ایـن میـان پیچیدگیهای فرآیند انتقال و ارتقاء فناوری توام با جاذبه های آن، دقت در انتخـاب بهتـرین راهکـار
انتقال و ارتقاء فناوری را با توجه به تمامی شرایط امری بسیار ضروری سـاخته اسـت . حـساسیت این موضوع از آن جهت است که ورود فناوریها ی پیچیده، بدون ایجـاد زیـر سـا ختهای لازم بـرای
انتقال آن حاصلی جزء اکتساب ضعیف فناوری و اتلاف منابع و تداوم وابستگی را بهمراه ندارد [۶].